މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ތާރީޚަކާމެދު ރައްޔިތުން ތިބީ އޮޅުން ބޮޅުން ވެފައި: ވައްޑެ

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *