ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމުގައި ރައީސް ހެއްދެވީ ދޮގު: އަނދުން ޙުސައިން

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *