ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒު ބައްދަލު ކުރެއްވުން

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *