މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފަށް، މެމްބަރު ބޮންޑާގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *